Skip links

People

Prof. Rajiv Shekhar

Prof. Rajiv Shekhar

Chairman
Prof. Shalivahan

Prof. Shalivahan

Director
Prof. Dheeraj Kumar

Prof. Dheeraj Kumar

Project Director
Prof. R M Bhattacharjee

Prof. R M Bhattacharjee

Member
Dr. Ekta Kapoor

Dr. Ekta Kapoor

Member
Prof. Arvind Kumar Mishra

Prof. Arvind Kumar Mishra

Member
Prof. Michael Hitch

Prof. Michael Hitch

Member
Mr. Vinay Prakash

Mr. Vinay Prakash

Member
Shri Prabhat Kumar

Shri Prabhat Kumar

Member
Dr. B. Veera Reddy

Dr. B. Veera Reddy

Member
Prof. Rajiv Shekhar

Prof. Rajiv Shekhar

Chairman
Prof. Shalivahan

Prof. Shalivahan

Director
Prof. Dheeraj Kumar

Prof. Dheeraj Kumar

Project Director
Prof Dheeraj Kumar

Prof Dheeraj Kumar

Project Director
Suraj Prakash

Suraj Prakash

CEO
Muhammed Danish

Muhammed Danish

CBDO